Insurance

Insurance coverage

ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ที่เช่า อาทิ ค่าประกันภัย ค่าจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีของรถยนต์ ค่าบำรุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ การเปลี่ยนแปลงอะไหล่สิ้นเปลือง ค่าน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด

Breakdown assistance